Reader Comments

Comment

by Dirk Stoff (2013-10-28)


Poprawa warunków bezpieczeństwa i ergonomii w obsłudze sprzętu rolniczego geodeta Kielce Badania wypadkowości w pracach maszynowych w rolnictwie, w kontekście wpływu rozwiązań konstrukcyjnych na bezpieczeństwo użytkowania, w tym wpływu stosowania elementów automatyki i nowych technik w maszynach rolniczych. W ramach tematu w 1998 r. kontynuowano zbieranie i analizę danych o wypadkach przy pracy w rolnictwie. Szczególnie zwracano uwagę na wpływ takich cech konstrukcyjnych na bezpieczeństwo i stan zagrożeń przy pracy, jak stosowane elementy automatyki oraz nowe techniki. Analizę oparto na wynikach badań certyfikacyjnych prowadzonych w PIMR w 1998 r., dokumentacji powypadkowej KRUS i PIP oraz wynikach dodatkowych ekspertyz. Przedmiotem badań były zarówno maszyny krajowe jak i importowane. Ponadto w ramach tematu prowadzono inną działalność na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa w rolnictwie, tj. ścisłą współpracę z KRUS w Komisji Kwalifikacyjnej na Znak Bezpieczeństwa KRUS, promującej wyroby o ponadstandardowym poziomie bezpieczeństwa (w formie znaków bezpieczeństwa KRUS oraz wyróżnień KRUS, np. eksponatów na Targach "POLAGRA").