Reader Comments

Comment

by Leon Casstevens (2013-10-30)


Zbadanie możliwości przeciwdziałania emisji metanu z wysypisk na drodze jego utleniania w nadkładzie w celu zmniejszenia jego wpływu na efekt cieplarniany geodeta Szczecinek Celem pracy było zbadanie możliwości zmniejszenia emisji metanu z wysypisk komunalnych do atmosfery na drodze jego biochemicznego utleniania w rekultywacyjnym nakładzie glebowym wysypiska. Badania prowadzono w lizymymetrach polowych i w warunkach laboratoryjnych. Stwierdzono, że już w drugim miesiącu po zdeponowaniu odpadów w lizymetrach powstały w nich warunki beztlenowe na głębokości >0,5 m (20-60% CO2, <0,6% CH4 i <100 ppm n2O). Zamknięcie lizymetrów spowodowało produkcję biogazu (około 25 dm3 świeżych odpadów miesięcznie) zawierającego do 16% CH4. Pojemność metanotroficzna 1m warstwy testowanych materiałów (3 gleby, piasek, popioły dymnicowe i odpady kopalniane) wynosiła 160-1140 dm3 (CH4) m-2/dobę. Tlen i metan wpływały na utlenianie CH4 zgodnie z kinetyką Michaelisa-Mentena, przy czym wartość Km wynosiła około 7% O2 i 18% CH4. Wartości aktywności metanotroficznej dochodziły do 7 cm3 (CH4) kg-1doba-1 w temp. 20°C, zaś współczynnik Q10 wynosił 2,2-4,1 w przedziale 10-30°C.