Byrne, David, University of Durham, United Kingdom