Shaodong, Guo, He Nan University of Technology, China