Chikunda, Charles, Rhodes University, South Africa