Dermographia: (Desire)

Emilia Nielsen

Abstract


The skin as graph/ graft. draft.

Keywords


dermographia, desire

Full Text:

PDF