Liu, Yinghui, Changshan Sun, Yanru Hao, Tongying Jiang, Li Zheng, and Siling Wang. 2010. “Mechanism of Dissolution Enhancement and Bioavailability of Poorly Water Soluble Celecoxib by Preparing Stable Amorphous Nanoparticles”. Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences 13 (4):589-606. https://doi.org/10.18433/J3530J.