Wang, Qing, Zhi-Ping Jiang, Jing Zeng, Yan Zhu, Hua-Lin Cai, Da-Xiong Xiang, Qun He, Xiao-Liu Shi, An-Ni Zhong, Xie-Lan Zhao, and Ping Xu. “Effects of Trough Concentration and Solute Carrier Polymorphisms on Imatinib Efficacy in Chinese Patients With Chronic Myeloid Leukemia”. Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences 23, no. 1 (January 17, 2020): 1–9. Accessed March 5, 2021. https://journals.library.ualberta.ca/jpps/index.php/JPPS/article/view/30559.