No Decrease in Central Venous Pressure when Epinephrine-Induced Hypotension Occurs

Jian-jun Yang, Xiao-li Xu, Jin-chun Shen, Wei-yan Li, Zhi-qiang Zhou

Abstract


Please refer to PDF.

J Pharm Pharm Sci, 12 (1): 86-87, 2009

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18433/J3GW21