Chandrashekar, Sambhavi, University of Toronto, Canada