Gary S. Meltzer. Euripides and the Poetics of Nostalgia. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Rene Georgopalis

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21971/P73W2Z